Soft Skills

โครงการ หมวดหมู่ ช่วงเวลา จำนวนชั่วโมง รายชื่อนิสิตที่เข้าร่วม
สรุปรายชื่อนิสิตที่ผ่านกิจกรรม (soft skill) ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ระดับปริญญาเ...
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับดุษฏีบัณฑิตเพื่อความเป็นครูมืออาชีพ Personal soft skills (ทักษะส่วนบุคคล) Professional soft skills (ทักษะด้านอาชีพ) 38
โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยหลัก 5Wh 1 H Personal soft skills (ทักษะส่วนบุคคล) Social soft skills (ทักษะทางสังคม) 16 กุมภาพันธ์ 2561 6
โครงการเสริมสร้างศักยภาพสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (soft skill) เพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่น Social soft skills (ทักษะทางสังคม) 1 - 5 พฤษภาคม 2561 20
โครงการการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) Professional soft skills (ทักษด้านอาชีพ) 7 สิงหาคม 2561 6
โครงการแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรขั้นตอน-ปฏิบัติและความปลอดภัยในการปฏิบัติการ Personal soft skills (ทักษะส่วนบุคคล) 24 สิงหาคม 2561 9
โครงการอบรม Academic Writing, Listening and Speaking ระดับบัณฑิตศึกษา Personal soft skills (ทักษะส่วนบุคคล) ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 6
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ: “ทำธุรกิจอย่างไรให้ปัง ไม่มีพังในยุค 4.0” Professional soft skills (ทักษด้านอาชีพ) 15 ธันวาคม 2561 6
โครงการฝึกทักษะภาวะผู้นำด้วยการใช้กระบวนการ Action Learning Personal soft skills (ทักษะส่วนบุคคล) Social soft skills (ทักษะทางสังคม) 18
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พลังคำถาม เปลี่ยนวิธีคิด เพื่อการเรียนรู้และการเติบโต Personal soft skills (ทักษะส่วนบุคคล) Social soft skills (ทักษะทางสังคม)) 12
โครงการสร้าง Youmg Talent for e-Commerce Park Professional soft skills (ทักษะด้านอาชีพ) 10
โครงการอบรม Academic Writing, Listening and Speaking ระดับบัณฑิตศึกษา Personal soft skills (ทักษะส่วนบุคคล) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 -