ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกทักษะภาวะผู้นำด้วยการใช้กระบวนการ Action Learning

โครงการฝึกทักษะภาวะผู้นำด้วยการใช้กระบวนการ Action Learning
ลงทะเบียนอบรมอบรมออนไลน์ได้ที่ : train.swu.ac.th

เงื่อนไขสำหรับนิสิตที่ต้องการเข้าร่วม

  1. นิสิตต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 6 ครั้ง จึงจะผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมอบรม

  2. นิสิตที่เข้าร่วมไม่ถึง 2 ครั้ง ตัดสิทธิการเข้าอบรม

  3. หากนิสิตมาสายเกิน 10 นาที ขอตัดสิทธิในการเข้าอบรมวันนั้นๆ

  4. การเข้าร่วมอบรมในแต่ละครั้ง เนื้อหาจะไม่เหมือนกัน

*สำหรับนิสิตที่เข้าร่วมอบรม กรุณา Download เอกสารประกอบการเข้าอบรม

DOWNLOAD

Share this Post: