ข่าวประชาสัมพันธ์

บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นายเกียรติศักดิ์ รักษาพล นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลผลวิจัยดีเด่น ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ

บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ 

นายเกียรติศักดิ์   รักษาพล 

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลผลวิจัยดีเด่น กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประเภท Oral Presentation  
การควบคุมโรคเหี่ยวฟิวซาเรียมบนผลมะเขือเทศโดยยีสต์ปฏิปักษ์ที่แยกได้ตามธรรมชาติ 
ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40
Share this Post: