ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแจ้งกำหนดการรับวัคซีนของนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564

ประกาศแจ้งกำหนดการรับวัคซีนของนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 

โดยแบ่งเป็นสอบรอบ

 รอบที่ 1 : เวลา 10.30 - 11.30 น. (248 คน)
รอบที่ 2 : 12.30 - 13.30 น. (200 คน)

ในวันที่ 11 มิถุนายน 64  ณ บริเวณโถงชั้น 1
อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  บัวศรี

ตรวจสอบรายชื่อ

*รบกวนนิสิตมาให้ตรงเวลา หรือก่อนเวลาเล็กน้อย

เอกสารที่ต้องนำมา

1. บัตรประจำตัวประชาชน

2. เอกสารใบยืนยันฉีดวัคซีนศูนย์มศว DOWNLOAD

Share this Post: