ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ได้รับ ทุนสนับสนุนค่าครองชีพ ช่วงการระบาดของโรค COVID-19

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนสนับสนุนค่าครองชีพช่วง

การระบาดของโรค COVID-19 สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนสนับสนุนค่าครองชีพช่วงการระบาดของโรค COVID-19

ประกาศรายชื่อ (ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่)

 

ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อได้รับทุนการศึกษา กรอกแบบฟอร์มเพื่อยืนยันข้อมูล

ในการรับทุนสนับสนุนค่าครองชีพช่วงการระบาดของโรค COVID-19 สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

(GRAD-COVID-19-63) ปีงบประมาณ 2563

 ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 23.00 น. 

ลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/YWC13cjnhaBnpVaD8

หรือสแกน

หากต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณพรรษกร ที่ E-mail : phatsakorn@g.swu.ac.th

Share this Post: