ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสาร ข้อมูล ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยทั้งหมดในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

 

 

ติดตามข่าวสาร ข้อมูล ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยทั้งหมด
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562.pdf : อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 

แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการสอบระดับบัณฑิตศึกษา
ในสถานการณ์ COVID-19
: อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 

แนวทางการดำเนินการส่ง - รับเอกสารบว.ต่างๆทางออนไลน์  : อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 

 

ระเบียบการยื่นขอพิจารณาจริยธรรมงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านระบบออนไลน์  : อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 

 

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเรื่อง เลื่อนวันรับรายงานตัวนิสิตใหม่ และกรอกประวัตินนิสิตใหม่

ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1

: อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 

สามารถตรวจสอบรายชื่อนิสิตผู้ได้รับการส่งชื่อเพื่อทำประกันคุ้มครอง 

เอกสารรายละเอียดประกันคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

: อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการดำเนินงานโครงการวิจัยในมนุษย์ 

ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศวันที่ 3 เมษายน 2563

: อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง เลื่อนวันรับรายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษานิสิตใหม่
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)

: อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ขยายเวลาการเปิดรับนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)

: อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการเป็นการชั่วคราว

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

: อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขยายเวลาการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทุกรหัส

ช่วงเวลาที่มีผลกระทบอันเนื่องมาจากการระบาดของเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

: อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

มาตรการการเงินช่วยเหลือนิสิตบัณฑิตศึกษา มศวที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19

: อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

แนวปฏิทินและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขยายเวลาการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกรหัส

ช่วงเวลาที่มีผลกระทบอัเนื่องมาจากการระบาดของเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)

: อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ข้อมูลติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 

E-mail : grad@g.swu.ac.th

เบอร์ติดต่อ : 094 -795 - 9362 (กรณีมีปัญหาเร่งด่วนเท่านั้น) 

หรือเพจ FACEBOOK : บัณฑิตวิทยาลัย มศว

 

Share this Post: