ข่าวประชาสัมพันธ์

บัณฑิตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรให้กับนางสาวธันยา หมัดสะและ เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน โครงการ 3MT: 3 Minute Thesis การนำเสนอหน้าชั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปี 2562

บัณฑิตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรให้กับนางสาวธันยา หมัดสะและ
นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน
โครงการ 3MT: 3 Minute Thesis การนำเสนอหน้าชั้นอย่างมีประสิทธิภาพ
ประจำปี 2562

Share this Post: