กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษามืออาชีพ ครั้งที่ 2 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

โครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษามืออาชีพ

ครั้งที่ 2 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

วันที่ 27 กันยายน 2562   ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร กานดา ณ ถลาง

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มศว ประสานมิตร

Share this Post: