กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการจัดการความรู้ : การจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อ Digital สำหรับคณาจารย์ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการจัดการความรู้ : การจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อ Digital

สำหรับคณาจารย์และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย

บรรยายโดย : อาจารย์ ดร.ปรัชญา  เปี่ยมการุณ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุวัส  หนูทอง

ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

Share this Post: