กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการอบรมระบบ i-Thesis สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โครงการ 4+1 รุ่นที่ 1

โครงการอบรมระบบ i-Thesis สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โครงการ 4+1 รุ่นที่ 1
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

Share this Post: