กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย ยินดีต้อนรับ คณะผู้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่อง การสร้างหลักสูตรระยะสั้น และการบริหารจัดการองค์กร สู่ความเป็นเลิศ การดำเนินงานด้านกิจการนิสิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บัณฑิตวิทยาลัย ยินดีต้อนรับ
คณะผู้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่อง
การสร้างหลักสูตรระยะสั้น และการบริหารจัดการองค์กร
สู่ความเป็นเลิศ การดำเนินงานด้านกิจการนิสิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 27 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

Share this Post: