กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต เพื่อความเป็นครูมืออาชีพ ครั้งที่ 2

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต
เพื่อความเป็นครูมืออาชีพ ครั้งที่ 2
วันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2562
ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Share this Post: