กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " Emotional Capital in Education and New Trends in Educational Research "

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
" Emotional Capital in Education and New Trends in Educational Research "
วันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Share this Post: