กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มอบเงินรางวัลการบริหารหลักสูตรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มอบเงินรางวัลการบริหารหลักสูตรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560

โดยหลักสูตรที่ได้รับรางวัลมีชื่อดังนี้

ระดับปริญญาโท : หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 

สาขาวิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 

ระดับปริญญาเอก : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขา วิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ คณะพลศึกษ

Share this Post: