กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มอบเงินรางวัลการบริหารหลักสูตรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

บัณฑิตวิทยาลัย มอบรางวัลการบริหารหลักสูตรดีเด่น 
ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตรที่ได้รับรางวัล ในระดับปริญญาเอก คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัรฑิต สาขาวิชาการพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

ระดับปริญญาโท คือ หลักสูตรการศึกษามหาบัรฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

ณ วันที่ 22 กันยายน 2563

Share this Post: