กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมบรรยายความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นวลทิพย์ กมลวารินทร์

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย

อบรมบรรยายความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นวลทิพย์  กมลวารินทร์

Share this Post: