ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด Link
บว. 692 แบบยอมรับการตีพิมพ์ปริญญานิพนธ์ ระดับปริญญาโท
บว. 691 แบบยอมรับการตีพิมพ์ปริญญานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก
บว. 432 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ ในสาขาด้านสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
บว. 432 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ ในสาขาด้านวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
บว. 432 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ ในสาขาด้านสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
บว. 432 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ ในสาขาด้านในสาขาด้านวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
บว. 430 แบบขออนุมัติของแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ (ดำเนินการในระบบ supreme)
บว. 430 แบบขออนุมัติของแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ ( ดำเนินการในระบบ supreme )
บว. 90 แบบเสนอขอแต่งตั้งเป็นคณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย
บว. 53 การกลับเข้ารับราชการ
บว 12 คำร้องขอเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ
บว. 41 ขอให้รับรองความจำเป็นในการลาศึกษาต่อ
บว. 100 แบบคำร้องทั่วไป ชำระค่าธรรมเนียมล่าช้า
บว. 100 แบบคำร้องทั่วไป ปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์
บว. 100 แบบคำร้องทั่วไป
บว. 411 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ (ดำเนินการในระบบ supreme)
บว. 411 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงสารนิพนธ์ (ดำเนินการในระบบ supreme)
บว. 413 แบบขอออกหนังสือรับรองเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
บว. 414 แบบออกหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
บว. 410 แบบขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์สารนิพนธ์ (ดำเนินการในระบบ supreme)
บว. 412 แบบรายงานผลการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์สารนิพนธ์
บว. 201 แบบคำร้องขอเพิ่มรายวิชา
แบบฟอร์มการขอขยายเวลาการศึกษา
บว. 200 แบบคำร้องขอพ้นสภาพ/ ลาพักการเรียน
บว. 200 ขอเปลี่ยนสภาพนิสิต/ แผนการเรียน
บว. 202 แบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ยศ ที่อยู่
แบบแสดงความจำนงค์เข้าร่วมโครงการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจากปริญญาตรี
บว. 200 แบบคำร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา
บว. 440 แบบฟอร์มตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract)
แบบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนิสิต สำหรับนิสิตรหัส 59 เป็นต้นไป
บว. 420 แบบรายงานความก้าวหน้าการทำปริญญานิพนธ์