ปฏิทินบัณฑิตวิทยาลัย
14
ม.ค.

การเพิ่ม – ลดรายวิชา /ชำระค่าธ...

การเพิ่ม – ลดรายวิชา /ชำระค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย ( ป.บัณฑิต รหัส 61../ ปโท รหัส 60-61../ ป.เอก รหัส 59-61../ ป.โทต่อเอก รหัส 58-61.. ) ที่มีรายวิชา
22
ม.ค.

เริ่มปรับนิสิต รหัส 58-61 (ป.โ...

เริ่มปรับนิสิต รหัส 58-61 (ป.โท+เอก)/ รหัส 59-61 (ป.เอก) /รหัส 60-61 (ป.โท) รหัส 61 (ป.บัณฑิต) ที่ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายตามกำหนด ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มอบเงินรางวัลการบริหารหลักส...

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มอบเงินรางวัลการบริหารหลักสูตรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 โดยหลักสูตรที่ได้...

เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย

Image

เกี่ยวกับ บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มศว. จัดการศึกษาครอบคลุมศาสตร์หลายแขนงในระดับบัณฑิตศึกษาประกอบไปด้วยสาขาวิชาที่มีมิติ หลากหลายเช่น ดุริยางคศิลป์ สรีรวิทยาทางการกีฬา สาขาวิชาที่คงความดั้งเดิม เช่น ศึกษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยี เช่น วิศวกรรมศาสตร์ อณูชีวโมเลกุล โดยรวมแล้วบัณฑิตวิทยาลัยควบคุม ดูแล หลักสูตรระดับปริญญาเอก 26 หลักสูตร ปริญญาโท 71 หลักสูตร และหลักสูตรประกาศณียบัตร 9 หลักสูตร เพื่อตอบสนองเป้าหมายการศึกษาของนิสิตผู้สนใจศึกษาต่อในระดับสูง มองหาองค์ความรู้ ศาสตร์แห่งศิลป์ หรือวิทยาการที่ล้ำหน้า ภายใต้สภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ที่มีนิสิตมากกว่า 5,000 คน