ปฏิทินบัณฑิตวิทยาลัย
07
เม.ย.

วันสุดท้ายของการยื่นขอสอบเค้าโ...

วันสุดท้ายของการยื่นขอสอบเค้าโครงฯปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ของภาคเรียนที่ 2 / 2565
07
เม.ย.

วันสุดท้ายของการยื่นขอสอบปากเป...

วันสุดท้ายของการยื่นขอสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ของภาคเรียนที่ 2 / 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย...

บัณฑิตวิทยาลัย ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 12...

บัณฑิตวิทยาลัย แสดงความยินดี กับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาพหุวิทยากา...

บัณฑิตวิทยาลัย แสดงความยินดี กับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาพหุวิทยาการ/สหวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย

โครงการบริการวิชาการสู่สังคมเสริมสร้างศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา...

โครงการบริการวิชาการสู่สังคมเสริมสร้างศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง...

เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย

Image

เกี่ยวกับ บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มศว. จัดการศึกษาครอบคลุมศาสตร์หลายแขนงในระดับบัณฑิตศึกษาประกอบไปด้วยสาขาวิชาที่มีมิติ หลากหลายเช่น ดุริยางคศิลป์ สรีรวิทยาทางการกีฬา สาขาวิชาที่คงความดั้งเดิม เช่น ศึกษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยี เช่น วิศวกรรมศาสตร์ อณูชีวโมเลกุล โดยรวมแล้วบัณฑิตวิทยาลัยควบคุม ดูแล หลักสูตรระดับปริญญาเอก 26 หลักสูตร ปริญญาโท 71 หลักสูตร และหลักสูตรประกาศณียบัตร 9 หลักสูตร เพื่อตอบสนองเป้าหมายการศึกษาของนิสิตผู้สนใจศึกษาต่อในระดับสูง มองหาองค์ความรู้ ศาสตร์แห่งศิลป์ หรือวิทยาการที่ล้ำหน้า ภายใต้สภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ที่มีนิสิตมากกว่า 5,000 คน