ปฏิทินบัณฑิตวิทยาลัย
30
เม.ย.

วันสุดท้ายในการสอบเค้าโครงฯ แล...

วันสุดท้ายในการสอบเค้าโครงฯ และสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์ ภาคเรียนที่ 2 / 2566
01
พ.ค.

วันสุดท้ายในการสอบวัดคุณสมบัติ...

วันสุดท้ายในการสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก สอบประมวลความรู้ระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2 / 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย มศว

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย มศว นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลั...

ประชุมผู้ประสานงานระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2 / 2566

ประชุมผู้ประสานงานระดับบัณฑิตศึกษา นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ศรีสังข์ และทีมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย อบรมแนว...

[04.02.66] บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัย...

บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ กลีบบัว  เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล THAILAND NEW GEN INV...

เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย

Image

เกี่ยวกับ บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มศว. จัดการศึกษาครอบคลุมศาสตร์หลายแขนงในระดับบัณฑิตศึกษาประกอบไปด้วยสาขาวิชาที่มีมิติ หลากหลายเช่น ดุริยางคศิลป์ สรีรวิทยาทางการกีฬา สาขาวิชาที่คงความดั้งเดิม เช่น ศึกษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยี เช่น วิศวกรรมศาสตร์ อณูชีวโมเลกุล โดยรวมแล้วบัณฑิตวิทยาลัยควบคุม ดูแล หลักสูตรระดับปริญญาเอก 26 หลักสูตร ปริญญาโท 71 หลักสูตร และหลักสูตรประกาศณียบัตร 9 หลักสูตร เพื่อตอบสนองเป้าหมายการศึกษาของนิสิตผู้สนใจศึกษาต่อในระดับสูง มองหาองค์ความรู้ ศาสตร์แห่งศิลป์ หรือวิทยาการที่ล้ำหน้า ภายใต้สภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ที่มีนิสิตมากกว่า 5,000 คน