ปฏิทินบัณฑิตวิทยาลัย
22
พ.ย.

สอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญ...

การสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาเอก หมวดการพูด : วันที่ 22 - 25 พฤศจิกายน 2561 หมวดการฟัง การอ่าน การเขียน : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : https://goo.gl/WZqyN7
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
23
พ.ย.

วันสุดท้ายของการสอบปริญญานิพนธ...

วันสุดท้ายของการสอบปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ นิสิตที่ประสงค์จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย

Image

เกี่ยวกับ บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มศว. จัดการศึกษาครอบคลุมศาสตร์หลายแขนงในระดับบัณฑิตศึกษาประกอบไปด้วยสาขาวิชาที่มีมิติ หลากหลายเช่น ดุริยางคศิลป์ สรีรวิทยาทางการกีฬา สาขาวิชาที่คงความดั้งเดิม เช่น ศึกษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยี เช่น วิศวกรรมศาสตร์ อณูชีวโมเลกุล โดยรวมแล้วบัณฑิตวิทยาลัยควบคุม ดูแล หลักสูตรระดับปริญญาเอก 26 หลักสูตร ปริญญาโท 71 หลักสูตร และหลักสูตรประกาศณียบัตร 9 หลักสูตร เพื่อตอบสนองเป้าหมายการศึกษาของนิสิตผู้สนใจศึกษาต่อในระดับสูง มองหาองค์ความรู้ ศาสตร์แห่งศิลป์ หรือวิทยาการที่ล้ำหน้า ภายใต้สภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ที่มีนิสิตมากกว่า 5,000 คน