ปฏิทินบัณฑิตวิทยาลัย
02
ม.ค.

กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงินค่...

กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย รักษาสภาพนิสิต ภาคเรียนที่ 2 / 2565
13
ก.พ.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ การ...

ตรวจสอบรายชื่อระดับปริญญาโท : https://shorturl.asia/Xfct2 ตรวจสอบรายชื่อระดับปริญญาเอก : https://shorturl.asia/1N7eT

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยค...

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย มศว เข...

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มอบเงินรางวัลการบริหารหลักสู...

บัณฑิตวิทยาลัย มอบรางวัลการบริหารหลักสูตรดีเด่า ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ ด้านบัณฑิตศึกษาและทำนุบำรุง วัฒนธรร...

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ ด้านบัณฑิตศึกษาและทำนุบำรุง วัฒนธรรมและศิลปะ  ระหว่างวันที่ 6 -...

เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย

Image

เกี่ยวกับ บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มศว. จัดการศึกษาครอบคลุมศาสตร์หลายแขนงในระดับบัณฑิตศึกษาประกอบไปด้วยสาขาวิชาที่มีมิติ หลากหลายเช่น ดุริยางคศิลป์ สรีรวิทยาทางการกีฬา สาขาวิชาที่คงความดั้งเดิม เช่น ศึกษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยี เช่น วิศวกรรมศาสตร์ อณูชีวโมเลกุล โดยรวมแล้วบัณฑิตวิทยาลัยควบคุม ดูแล หลักสูตรระดับปริญญาเอก 26 หลักสูตร ปริญญาโท 71 หลักสูตร และหลักสูตรประกาศณียบัตร 9 หลักสูตร เพื่อตอบสนองเป้าหมายการศึกษาของนิสิตผู้สนใจศึกษาต่อในระดับสูง มองหาองค์ความรู้ ศาสตร์แห่งศิลป์ หรือวิทยาการที่ล้ำหน้า ภายใต้สภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ที่มีนิสิตมากกว่า 5,000 คน