ปฏิทินบัณฑิตวิทยาลัย
03
มิ.ย.

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระน...

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชชินี
31
พ.ค.

ปิดทำการบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องด...

ปิดทำการบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องด้วยบัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2562 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เ วลา 16.30 น. เป็นต้นไป และวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนและการจัดทำ แผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิท...

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนและการจัดทำ แผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2562 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 - 2 มิถุ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " Emotional Capital in Education and New Tre...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " Emotional Capital in Education and New Trends in Educational Research " วันที่ 6 - 8 พฤษ...

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง...

ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวร...

เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย

Image

เกี่ยวกับ บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มศว. จัดการศึกษาครอบคลุมศาสตร์หลายแขนงในระดับบัณฑิตศึกษาประกอบไปด้วยสาขาวิชาที่มีมิติ หลากหลายเช่น ดุริยางคศิลป์ สรีรวิทยาทางการกีฬา สาขาวิชาที่คงความดั้งเดิม เช่น ศึกษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยี เช่น วิศวกรรมศาสตร์ อณูชีวโมเลกุล โดยรวมแล้วบัณฑิตวิทยาลัยควบคุม ดูแล หลักสูตรระดับปริญญาเอก 26 หลักสูตร ปริญญาโท 71 หลักสูตร และหลักสูตรประกาศณียบัตร 9 หลักสูตร เพื่อตอบสนองเป้าหมายการศึกษาของนิสิตผู้สนใจศึกษาต่อในระดับสูง มองหาองค์ความรู้ ศาสตร์แห่งศิลป์ หรือวิทยาการที่ล้ำหน้า ภายใต้สภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ที่มีนิสิตมากกว่า 5,000 คน