ปฏิทินบัณฑิตวิทยาลัย
10
ส.ค.

(นิสิตใหม่ รหัส 65) กำหนดการผู...

นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 สามารถดำเนินการผูกบัญชี SCB กับระบบ SUPREME ได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 31 สิงหาคม 2565 หากนิสิตท่านใดต้องการขอหนังสือเพื่อเปิดบัญชีค่าธรรมเนียม 0 บาท สามารถแจ้งขอได้ทาง Email : grad@g.swu.ac.th
16
ส.ค.

เปิดรับสมัครโครงการพัฒนาภาษาอั...

เปิดรับสมัครโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 / 2565 สมัครออนไลน์ได้ทาง train.swu.ac.th
18
ส.ค.

กำหนดการลงทะเบียน / ชำระค่าธรร...

กำหนดการลงทะเบียน / ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และ การชำระค่ารักษาสภาพนิสิต สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มอบเงินรางวัลการบริหารหลักสู...

บัณฑิตวิทยาลัย มอบรางวัลการบริหารหลักสูตรดีเด่า ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2561

บัณฑิตวิทยาลัย ยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยา...

บัณฑิตวิทยาลัย ยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ห้องประชุม 401 ...

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมบรรยายความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ โดย รองศาสต...

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมบรรยายความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นวลทิพย์ กมลวารินทร์

เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย

Image

เกี่ยวกับ บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มศว. จัดการศึกษาครอบคลุมศาสตร์หลายแขนงในระดับบัณฑิตศึกษาประกอบไปด้วยสาขาวิชาที่มีมิติ หลากหลายเช่น ดุริยางคศิลป์ สรีรวิทยาทางการกีฬา สาขาวิชาที่คงความดั้งเดิม เช่น ศึกษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยี เช่น วิศวกรรมศาสตร์ อณูชีวโมเลกุล โดยรวมแล้วบัณฑิตวิทยาลัยควบคุม ดูแล หลักสูตรระดับปริญญาเอก 26 หลักสูตร ปริญญาโท 71 หลักสูตร และหลักสูตรประกาศณียบัตร 9 หลักสูตร เพื่อตอบสนองเป้าหมายการศึกษาของนิสิตผู้สนใจศึกษาต่อในระดับสูง มองหาองค์ความรู้ ศาสตร์แห่งศิลป์ หรือวิทยาการที่ล้ำหน้า ภายใต้สภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ที่มีนิสิตมากกว่า 5,000 คน