ปฏิทินบัณฑิตวิทยาลัย
16
เม.ย.

ปิดให้บริการสำนักงานบัณฑิตวิทย...

ปิดให้บริการสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19
28
ก.ค.

วันหยุดเนื่องในวันเฉลืมพระชนมพ...

วันหยุดเนื่องในวันเฉลืมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิระลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
31
ก.ค.

โครงการอบรมการลงทะเบียน และยื่...

โครงการอบรมการลงทะเบียนและยื่นเอกสาร บว ต่างๆ เกี่ยวกับการทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ อบรมเวลา 09.00-12.00 ZOOM Meeting : Meeting ID: 941 7605 1093 Passcode: 725532

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการอบรมการจัดการศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวม หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑ...

โครงการอบรมการจัดการศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวม หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษและการดูแล วันที่ 14 - 15 ธั...

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มอบเงินรางวัลการบริหารหลักสู...

บัณฑิตวิทยาลัย มอบรางวัลการบริหารหลักสูตรดีเด่า ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2561

บัณฑิตวิทยาลัย ยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยา...

บัณฑิตวิทยาลัย ยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ห้องประชุม 401 ...

เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย

Image

เกี่ยวกับ บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มศว. จัดการศึกษาครอบคลุมศาสตร์หลายแขนงในระดับบัณฑิตศึกษาประกอบไปด้วยสาขาวิชาที่มีมิติ หลากหลายเช่น ดุริยางคศิลป์ สรีรวิทยาทางการกีฬา สาขาวิชาที่คงความดั้งเดิม เช่น ศึกษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยี เช่น วิศวกรรมศาสตร์ อณูชีวโมเลกุล โดยรวมแล้วบัณฑิตวิทยาลัยควบคุม ดูแล หลักสูตรระดับปริญญาเอก 26 หลักสูตร ปริญญาโท 71 หลักสูตร และหลักสูตรประกาศณียบัตร 9 หลักสูตร เพื่อตอบสนองเป้าหมายการศึกษาของนิสิตผู้สนใจศึกษาต่อในระดับสูง มองหาองค์ความรู้ ศาสตร์แห่งศิลป์ หรือวิทยาการที่ล้ำหน้า ภายใต้สภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ที่มีนิสิตมากกว่า 5,000 คน