Graduate School Funds

ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด Link
เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 (สำหรับอาจารย์ที่เคยได้รับทุน คปก. แล้ว) ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องการรับสมัครทุนอุดหนุนของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (รหัส GRAD S-3-62) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (รหัส GRAD S-3-62) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562