Graduate School Funds

ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด Link
A 1 ขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัยสำหรับบุคลากรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
A 2 ทุนการศึกษาบุคลากรสายปฏิบัติการ
A 3 (ก่อน) ทุนพัฒนาบุคลากรสังกัดบัณฑิต
A 3 (หลัง) ทุนพัฒนาบุคลากรสังกัดบัณฑิต
A 4 (ก่อน) ขอทุนสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของนิสิตบัณฑิตศึกษา
A 4 (หลัง) ขอเบิกทุนสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของนิสิตบัณฑิตศึกษา
S 1 ทุนการศึกษาสนับสนุนการทำปริญญานิพนธ์-สารนิพนธ์
S 2 ขอทุนการศึกษาสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์สารนิพนธ์
S 3 (ก่อน) ขอทุนการศึกษาสนับสนุนการนำเสนอผลงาวิจัยนของนิสิตบัณฑิตศึกษา
S 3 (หลัง) ขอเบิกทุนการศึกษาสนับสนุนการนำเสนอผลงาวิจัยนของนิสิตบัณฑิตศึกษา
S 4 (ก่อน) ขอทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ
S 4 (หลัง) ขอเบิกทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ
S 5 ขอรับเงินสนับสนุนค่าตอบแทนนิสิตช่วยปฏิบัติงาน (TA-RA)
S 6 ขอทุนการศึกษาด้านการใช้ประโยชน์
T 1& 2 ขอทุนอุดนหนุนวิจัยของคณาจารย์บัณฑิต
T 3 (ก่อน) ขอทุนเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
T 3 (หลัง) ขอเบิกทุนเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
T 4 ขอเงินสนับสนุนในการจัดกิจกรรมทางวิชาการของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
T 5 ขอทุนอุดหนุนการเข้าฝึกอบรมทางวิชาการในต่างประเทศ
ประกาศการรับสมัครทุนอุดหนุนของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน GRAD S 3 62 ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน GRAD T 3 62 ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนตุลาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน GRAD S 3 62 ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน GRAD A 3 63 ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน GRAD A 3 63 ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน GRAD A 4 62 ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน GRAD S 3 62 ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน GRAD T 3 62 ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน GRAD T 3 62 ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน GRAD S 1 63 ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน GRAD S 1 63 ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562