ฐานข้อมูลคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด Link
คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภท อาจารย์ผู้สอน ฉบับเพิ่มเติม
คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภท อาจารย์ผู้สอน
คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภท อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภท อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับเพิ่มเติม
คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทผู้สอน
คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) ประเภทอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์
คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) ประเภทอาจารย์ผู้สอน