1.FAQ การทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
FAQ การทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ : https://bit.ly/3IHG0vz
2.การใช้งานระบบ iThesis ต้องเตรียมความพร้อมก่อนการใช้งานอย่างไร ?
1.นิสิตต้องมีพื้นฐานการใช้งาน โปรแกรม Microsoft Word 2.นิสิตต้องมีพื้นฐานการใช้งาน โปรแกรม EndNote 3.เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานกับระบบ i-Thesis ต้องมี software ดังนี้ - ระบบปฏิบัติการ Window 10 - Microsoft Office เวอร์ชั่น 2013, 2016, 365, 2019 ขึ้นไป - EndNote เวอร์ชั่น X8 - Google Chrome * ในกรณีที่เป็นเครื่อง Mcintosh ต้องทำการติดตั้ง Window 10 ลงไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบ i-Thesis ไม่สามารถใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการที่มากับเครื่อง Mcintosh (Osx)
3.วิธีการ Activate Add-In หลังจากติดตั้ง iThesis Add in แล้ว มีวิธีการอย่างไร ?
หลังการติดตั้ง Add-in ลงบนโปรแกรม Microsoft Word แล้ว เมื่อผู้ใช้งานเปิดโปรแกรม Microsoft Wordและคลิกที่ i-Thesis ribbon จะพบว่าเครื่องมือต่างๆ จะยังไม่สามารถใช้งานได้เพื่อให้เครื่องมือทั้งหมดสามารถใช้งานได้ ผู้ใช้งานต้องทำการ Activate Add-in ด้วย Activated key ก่อนโดย Add-in Activated key จะวางอยู่ที่เมนู Settings บนเว็บพอร์ทัล ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องล็อกอินเข้าใช้งาน บนเว็บพอร์ทัลก่อน จึงจะได้รหัสในการ Activate Add-in สำหรับวิธีการ Activate Add-In ให้ศึกษาจาก https://iThesis.uni.net.th/kb/knowledge-base/activate-add-in
4.เมื่อทำการ Generate template แล้ว ได้ template ที่ต้องใช้งานมาไม่ครบมีวิธีแก้ไขอย่างไร ?
1.ให้ทำการ Generate template ใหม่อีกครั้ง 2. ถ้าไม่ได้อีกให้ทำการ ปิด โปรแกรม Microsoft Word แล้วทำการการ เปิดขึ้นมาใหม่ แล้วทำการ Generate template ใหม่
5.ทำการ Generate template แล้ว ขึ้นข้อความ Error (Failed to generate template please try to re-login to re - generate template Again) ต้องแก้ไขอย่างไร ?
ในกรณีที่ผู้ใช้ (นิสิต/นักศึกษา) เกิด Error ที่มีการแจ้งเตือนว่า Failed to generate template please try to re-login to re-generate template again ในขณะที่ทำการ Generate template ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถทำการ Generate template ได้ เกิดขึ้นจากการตั้งค่า format ภาษาของ Windows ทำให้รูปแบบของเวลาไม่ตรงกันกับการตั้งค่าของระบบ สามารถดูวิธีแก้ไขได้จาก https://iThesis.uni.net.th/kb/knowledge-base/แนวทางการแก้ไขเมื่อ-generate-template
6.Re-generate template แล้วเนื้อหาหาย มีวิธีการแก้ไขอย่างไร ?
การ Generate Template จากเอกสารวิทยานิพนธ์เวอร์ชั่นเดิมที่ใช้งานอยู่ (Re-Generate) สามารถเกิดขึ้นได้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาต่าง ๆ จาก Web Portal ที่เมนูย่อยต่าง ๆ ในเมนู ELECTRONIC FORM โดยการใช้งานปกติสามารถเขียนเนื้อหาวิทยานิพนธ์จากไฟล์เอกสารเดิม และคลิกปุ่ม Generate ได้ ซึ่งระบบจะมีการนำข้อมูลจาก Web Portal มาอัพเดทให้ที่หน้า template ต่าง ๆ ที่มีการแก้ไขข้อมูล แต่อาจจะเกิดกรณีที่ Re-Generate แล้วพบปัญหาว่าเนื้อหาวิทยานิพนธ์หายไป ทำให้ได้เพียง Template วิทยานิพนธ์ พร้อมหน้าเปล่าสำหรับเขียนเนื้อหาใหม่เท่านั้น เกิดจาก Section Break (Next Page) ซึ่งเป็นส่วนที่ระบบใช้เป็นตัวแบ่งส่วนหน้า template ต่าง ๆ ถูกลบไป สามารถสร้าง Section Break (Next Page) ได้ที่บรรทัดสุดท้ายของเนื้อหา วิธีการลักษณะเดียวกับ การขึ้นบทใหม่ด้วยเครื่องมือ Section break(Next page) หลังจากนั้นจึง Re-Generate ใหม่อีกครั้ง
7.ทำการ Generate template แล้ว (Could not generate thesis template because of invalid signature on your document,please make sure about login information and thesis author) มีวิธการแก้ไขอย่างไร ?
ซึ่งระบบอาจแสดง Error ดังกล่าวใน 2 กรณี คือ ผู้ใช้งาน ใช้งาน Add-in ในเครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะของทางมหาวิทยาลัย ที่อาจมีผู้ใช้งานหลายคน อาจมีเปิดไฟล์ค้างไว้ และผู้ใช้งานได้ล็อกอินเข้าใช้งานต่อโดยไม่ได้ปิดไฟล์และคลิกที่ปุ่ม Save to Cloud วิธีแก้ คือ -ปิดโปรแกรม Microsoft Word -เปิดโปรแกรม Microsoft Word ใหม่อีกครั้ง แล้วจึงล็อกอินเข้าใช้งาน ไฟล์ที่ผู้ใช้งานนำมาบันทึกผ่าน Add-in นั้น ไม่ได้ผ่านการ Generate template มาก่อน วิธีแก้ คือ -เปิดโปรแกรม Microsoft Word และล็อกอินเข้าใช้งานใน Add-in
8.login เข้าใช้งานระบบไม่ได้ ?
ตรวจสอบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย เช่น แผนการเรียนของนิสิต ไม่มี ต้องมาทำการเพิ่มข้อมูล แล้วทำการ SYN DATA กับระบบ จึงสามารถใช้งานได้
9.Font ในสารบัญไม่เหมือนกัน ต้องแก้ไขอย่างไร ?
ให้ตรวจสอบ ชนิดของ Font ใน styels TOC01-07 (สารบัญ) แล้วทำการแก้ไขให้ตรงกัน
10.ไม่ปรากฏ Add-in บนแถบ Ribbon (Trust center) ของ word ต้องแก้ไขอย่างไร ?
ทำการเปิด Mricrosoft Word แล้ว แก้ไขดังนี้ 1) คลิก ที่ File 2) คลิก ที่ Option 3) คลิก ที่ Add in 4) คลิก ที่ Go 5) คลิกเครื่องหมายถูก ที่ chek box i-Thesis Word Add in 6) คลิก OK
11.Save to cloud แล้ว Error (Save to cloud และ Add-in ไม่พบไฟล์ .pdf (Could not find file ‘C:\Users…) ต้องแก้ไขอย่างไร ?
ปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากผู้ใช้ได้ทำการ Save-to-cloud และ Add-in แต่ทำการหาไฟล์ PDF ไม่พบ อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุในหลาย ๆ ปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการใช้งาน เครือข่ายของระบบ หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้ โดยเฉพาะการ update ของระบบปฏิบัติการในชุด Microsoft Office และองค์ประกอบอื่น ๆ ในระบบ i-Thesis Add-in โดยมีแนวทางในการแก้ไขแตกต่างกันไป ให้ทำการแก้ไขและศึกษา จาก https://iThesis.uni.net.th/kb/knowledge-base/8237
12.Save to cloud แล้ว Error (An exception occurred during the operation. Making the result invalid. Check InnerException for exception details.) ต้องแก้ไขอย่างไร ?
การส่งข้อมูลระหว่าง Add-In และ Server มีปัญหา หรือ Network Connection (เครือข่าย) มีปัญหา” ดังนั้น ก่อนการบันทึกไฟล์วิทยานิพนธ์เข้าสู่ระบบฯ ผู้ใช้งานควรตรวจสอบการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต (connection) อีกครั้งว่าสัญญาณในขณะนั้นเสถียรหรือไม่ เนื่องจาก Error message ดังกล่าวอาจจะเป็นไปได้ว่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร หรือถูกตัดการเชื่อมต่อในช่วงที่ Add-in พยายามจะส่งข้อมูลไปยังระบบคลาวด์
13.การแสดงผลของเลขหน้าไม่ถูกต้อง ต้องแก้ไขอย่างไร ?
ภายหลังการ Generate Template เพื่อสร้างแม่แบบการทำเล่มวิทยานิพนธ์ เขียนเนื้อหาลงในเทมเพลต เลือกใส่ Style พร้อมทั้งจัดหน้ากระดาษแล้ว เมื่อคลิกที่เมนู Bookmark เพื่ออัพเดทเนื้อหาและเลขหน้าลงในสารบัญ กลับพบว่าเลขหน้าที่ปรากฏบนสารบัญ ไม่ถูกต้อง* ให้ดูวิธีการแก้ไขจาก https://iThesis.uni.net.th/kb/knowledge-base/show-wrong-page-number
14.การส่งโครงร่าง (Proposal) ปริญญานิพนธ์ให้อาจารย์ Appove (อนุมัติ) มีขั้นตอนอย่างไร ?
ศึกษาขั้นตอนการส่ง จาก https://iThesis.uni.net.th/kb/knowledge-base/vdo-save-as-proposal
15.การส่งปริญญานิพนธ์ ฉบับร่าง (Draft) ให้อาจารย์ Appove (อนุมัติ) มีขั้นตอนอย่างไร ?
ศึกษาขั้นตอนการส่ง จาก https://iThesis.uni.net.th/kb/knowledge-base/vdo-save-as-draft
16.การส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Complete) ให้อาจารย์ Appove (อนุมัติ) มีขั้นตอนอย่างไร ?
ศึกษาขั้นตอนการส่ง จาก https://iThesis.uni.net.th/kb/knowledge-base/vdo-save-as-complete
17.หลังจากที่ทำการส่งปริญญานิพนธ์ในขั้นตอน (Complete) ไปแล้ว แล้วจำเป็นที่จะต้อง มาแก้ไขข้อมูลบางส่วน มีวิธีการอย่างไร?
ศึกษาวิธีการขอแก้ไขปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ผ่านเมนู Revise Completed Versionได้จาก https://iThesis.uni.net.th/kb/knowledge-base/revise-complete-version
18.จำเป็นต้องมีการแก้ไขชื่อเรื่องมีวิธีการแก้ไขอย่างไร ?
ศึกษาวิธีการขอแก้ไขหัวข้อปริญญานิพนธ์ ได้จาก https://i-Thesis.uni.net.th/kb/knowledge-base/how-to-request-edit-topic
19.ไม่สามารถเลือก เวอร์ชั่น ในการส่งให้ อาจารย์ที่ปรึกษา Appove ได้ มีวิธีการแก้ไขอย่างไร
ศึกษาวิธีการแก้ไขจาก https://iThesis.uni.net.th/kb/knowledge-base/cannt-select-ver-to-sent-to-adv
20.วิธีการเข้าไป Appove (อนุมัติ) ปริญญานิพนธ์ ของอาจารย์ที่ปรึกษามีขั้นตอนการทำอย่างไร ?
หลังการทำโครงร่างวิทยานิพนธ์ (proposal) บนระบบไอทีสิส ที่ประกอบด้วยกระบวนการกรอกหัวข้อวิทยานิพนธ์ (Topic) รายชื่อกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (Committee) การ generate template การเขียนเนื้อหาของโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการบันทึกไฟล์โครงร่างวิทยานิพนธ์เข้าสู่ระบบคลาวด์ (Save to cloud) ผู้ใช้งานจะเลือกเวอร์ชันที่สมบูรณ์ที่สุดส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา ซึ่งวิธีการในการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถอธิบายเป็นขั้นตอนได้ จาก https://iThesis.uni.net.th/kb/knowledge-base/approval-proposal
21.บัณฑิตวิทยาลัยมีการเปิดอบรมและให้คำปรึกษาวันไหนอย่างไร?
เปิดอบรมและให้คำปรึกษา วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 13.00 น.-16.00 น. และ วันเสาร์ 9.00 น.- 16.00 น.
22.เครื่องมือบน Microsoft Word สามารถดูได้อย่างไร?
ศึกษาวิธีการจาก ithesis.uni.net.th/kb/document/tools-microsoft-word
23.การนำเลขหน้า ออกจากหน้าแรกของบทมีวิธีการทำอย่างไร ?
การทำวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หนึ่งเล่ม จะประกอบด้วยเนื้อหาของบทต่าง ๆ และรูปแบบในการเขียนวิทยานิพนธ์จากหลายสถาบัน คือเมื่อมีการขึ้นบทใหม่ ในหน้าที่มีคำว่า “บทที่” หรือหน้าอื่นๆ ที่เป็นหัวข้อสำคัญ จะต้องไม่ปรากฏเลขหน้า ซึ่งโปรแกรม Microsoft Word มีเครื่องมือที่ช่วยทำให้เอกสารในหน้าดังกล่าวไม่ปรากฎเลขหน้าขึ้นในหน้าแรกของบท ซึ่งช่วยให้การทำวิทยานิพนธ์ง่ายขึ้นซึ่งวิธีการที่จะกล่าวถึงนี้ จะสามารถทำได้ต่อเมื่อ ทุกครั้งที่มีการขึ้นบทใหม่ผู้ใช้งานจะต้องใช้เครื่องมือ Section break (next page) เพื่อขึ้นบทใหม่เท่านั้นโดยวิธีการใช้คำสั่ง Section break (nextpage) สามารถศึกษาได้จาก https://i-Thesis.uni.net.th/kb/knowledge-การนำเลขหน้าออกจากหน้า
24.การเลือกใช้งาน Styles ที่ i-Thesis Add in บน Mricrosoft Word มีวิธีการอย่างไร ?
ศึกษาวิธีการจาก https://iThesis.uni.net.th/kb/knowledge-base/การเลือกใช้-style
25.วิธีการใช้ styles เมื่อทำชื่อบทและการแสดงผล มีวิธีการทำอย่างไร ?
ศึกษาวิธีการจาก https://iThesis.uni.net.th/kb/knowledge-base /วิธีใช้-style-เมื่อทำชื่อบท
26.การแทรกหน้าแนวนอนมีวิธีการทำอย่างไร ?
ศึกษาวิธีการจาก https://iThesis.uni.net.th/kb/knowledge-base/ /การแทรกหน้าแนวนอน
27.การใช้เครื่องมือ Navigation Pane มีวิธีการอย่างไร ?
ศึกษาวิธีการจาก https://iThesis.uni.net.th/kb/knowledge/เครื่องมือ-navigation-pane
28.การใช้เครื่องมือ Paragraph มีวิธีการอย่างไร
ศึกษาวิธีการจาก https://iThesis.uni.net.th/kb/knowledge-base/paragraph-tool
29.แนวทางแก้ไขปัญหากรณี Error ขณะ Save to cloud (Entry size / stream mismatch)
ศึกษาวิธีการจาก ithesis.uni.net.th/kb/knowledge-base/แนวทางแก้ไขปัญหากรณี-error-ข
30.Error หลังการคลิกปุ่มคำสั่ง Save to Cloud
ศึกษาวิธีการจาก ithesis.uni.net.th/kb/knowledge-base/error-หลังการคลิกปุ่มคำสั่ง-save
31.การติดตั้ง iThesis Add in ต้องทำอย่างไร ?
การใช้งานระบบ i-Thesis นอกจากจะมีการใช้งานบนเว็บพอร์ทัลแล้ว ยังมีการใช้งานบนโปรแกรม Microsoft Word อีกด้วย ซึ่งการใช้งานบนโปรแกรม Microsoft Word จะต้องติดตั้งโปรแกรมขนาดเล็กตัวหนึ่งที่ชื่อว่า i-Thesis Add-In โดยมีวิธีการติดตั้ง ดังนี้ 1.ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานต้องติดตั้ง Microsoft Windows 10,Microsoft Word 2013, 2016, 365, 2019 2.ดาวน์โหลด Installer ของ Add-in จากหน้าเว็บพอร์ทัลของระบบฯ ของสถาบัน 3.หลังจาก ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการติดตั้ง สามารถดูวิธีการติดตั้งจาก https://iThesis.uni.net.th/kb/knowledge-base/download-install-add-in