ปริญญาโท

กำหนดการสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

Powerpoint การปฐมนิเทศการสอบสมิทธิภาพทางภาษา วันที่ 11 กันยายน 2564

 

ประกาศผลสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท

ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ตรวจสอบผลสอบ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิสอบสมิทธิภาพทางภาษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 📢

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

รายชื่อห้องสอบ การสอบสมิทธิภาพทางภาษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

 สอบในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางระบบ Moodle และ SEB  

รายชื่อและห้องสอบ ภาคเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น.

รายชื่อและห้องสอบภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นิสิตที่มีรายชื่อทุกคนจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าทดสอบระบบเสมือนจริง สำหรับการสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท

ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. (ต้องลงทะเบียนทุกคน)

ลงทะเบียนเข้าร่วมทดสอบระบบ

ภายในวันที่ 4 - 6 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ลงทะเบียนทดสอบระบบการสอบเหมือนจริงในวันที่ 4 - 6 ตุลาคม 2564 ทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย อบรมในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 

จะดำเนินการส่งเอกสารเพื่อเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับระบบการสอบ ตาม E-mail ในรายชื่อของนิสิต   ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. 

หากมีข้อสอบถาม นิสิตจะต้องสอบถามทางเจ้าหน้าที่ ผ่านทาง E-mail : grad@g.swu.ac.th ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น.

 นิสิตที่ไม่ลงทะเบียน หรือลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่เข้าร่วมทดสอบระบบก่อนการสอบในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 

 ทางบัณฑิตวิทยาลัยถือว่านิสิตยอมรับข้อตกลงต่อไปนี้อย่างไม่มีเงื่อนไข 

หากเกิดปัญหาในระหว่างการสอบออนไลน์ในวันที่ 10 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ควบคุมสอบอย่างเคร่งครัด
1. หากเกิดปัญหาในระหว่างการสอบ ข้าพเจ้าจะยอมรับผลดังกล่าวอย่างไม่มีข้อแม้

2. หากไม่ดำเนินการตามข้อที่ 1 และดำเนินการใดๆที่เป็นการรบกวนผู้เข้าสอบผู้อื่น
จะถูกเชิญออกจากห้องสอบ และไม่อนุญาตทำการสอบต่อได้

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

กรณีนิสิตเข้าสอบครั้งแรกลงทะเบียนในระบบ หรือส่งเอกสารบว. 201(กรณีไม่สามารถลงทะเบียนในระบบได้) ภายในวันที่ 27 กันยายน 2564ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

กรณีสอบครั้งที่ 3 เป็นต้นไปยื่นเอกสารพัฒนาตนเอง 30 ชั่วโมง  ทาง E-mail : grad@g.swu.ac.th ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564

บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการตรวจสอบเอกสาร ► ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

ประกาศผลสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท

ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ตรวจสอบผลการสอบ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

ประกาศผลสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ตรวจสอบผลสอบ