ปริญญาโท

กำหนดการสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 

  ลำดับ   กำหนดการ วันหมดเขต
1 ส่งเอกสารพัฒนาตนเอง 30 ชั่วโมง รอประกาศอีกครั้ง
2 ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิสอบ รอประกาศอีกครั้ง
3 ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ  รอประกาศอีกครั้ง
4 วันสอบสมิทธิภาพทางภาษา  24 กันยายน 2566

ประกาศผลสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2 / 2565

ประกาศผลการสอบ

นิสิตที่ต้องการทราบข้อเสนอแนะในการสอบ (ข้อเสนอแนะเท่านั้น) สามารถส่งเอกสาร บว 100 เพื่อดำเนินการ
ทาง Email : gradacademic@g.swu.ac.th 
  วันที่ 16 เมษายน 2566 เท่านั้น 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Video การปฐมนิเทศการสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2 / 2565

Youtube บัณฑิตวิทยาลัย มศว

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

กรณีนิสิตเข้าสอบครั้งแรกลงทะเบียนในระบบ หรือส่งเอกสารบว. 201 (กรณีไม่สามารถลงทะเบียนในระบบได้  ภายในวันที่กำหนดของเทอมนั้นๆ) 

ตรวจสอบรายชื่อห้องสอบ

กรณีสอบครั้งที่ 3 เป็นต้นไปยื่นเอกสารพัฒนาตนเอง 30 ชั่วโมง  ทาง E-mail : grad@g.swu.ac.th ภายในภายในวันที่กำหนดของเทอมนั้นๆ

บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการตรวจสอบเอกสาร ► ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

ประกาศผลสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท

ภาคต้น ปีการศึกษา 2565

ตรวจสอบผลการสอบ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

ประกาศผลสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ตรวจสอบผลการสอบ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

ประกาศผลสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท

ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ตรวจสอบผลสอบ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

ประกาศผลสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท

ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ตรวจสอบผลการสอบ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

ประกาศผลสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ตรวจสอบผลสอบ