ปริญญาเอก

การสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาเอก EPG600

EPG600 section D01

 

กำหนดการสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

 

Powerpoint การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 12 กันยายน 2564

 

ประกาศผลสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาเอก

ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (ทั้ง 4 หมวด)

เฉพาะผลสอบในรอบภาคเรียนที่ 1 / 2564 เท่านั้น

ตรวจสอบผลการสอบ 4 หมวด

-------------------------------------------------

รายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิสอบสมิทธิภาพทางภาษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 📢

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

เปิดลงทะเบียนเลือกหมวดการสอบ ในวันที่ 7 - 17 ตุลาคม 2564 

ลงทะเบียน ผ่าน train.swu.ac.th     ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ train.swi.ac.th

 

ประกาศรายชื่อและห้องสอบการสอบสมิทธิภาพทางภาษา

ระดับปริญญาเอก ภาคต้น  ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อและห้องสอบหมวดการเขียน เวลา 09.00 - 10.00 น.

ประกาศรายชื่อและห้องสอบหมวดการอ่านทั่วไป เวลา 10.30 -11.30 น.

ประกาศรายชื่อและห้องสอบหมวดการฟัง เวลา 12.00 - 12.30 น.

ประกาศรายชื่อและห้องสอบหมวดการพูด วันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2564

หากลงทะเบียนแล้วไม่พบรายชื่อ กรุณาแจ้งทาง E-mail : grad@g.swu.ac.th ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

จะดำเนินการส่งเอกสารเพื่อเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับระบบการสอบ ตาม E-mail ในรายชื่อของนิสิต   ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. 

หากมีข้อสอบถาม นิสิตจะต้องสอบถามทางเจ้าหน้าที่ ผ่านทาง E-mail : grad@g.swu.ac.th ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น.

 นิสิตที่ไม่ลงทะเบียน หรือลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่เข้าร่วมทดสอบระบบก่อนการสอบในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 

 ทางบัณฑิตวิทยาลัยถือว่านิสิตยอมรับข้อตกลงต่อไปนี้อย่างไม่มีเงื่อนไข 

หากเกิดปัญหาในระหว่างการสอบออนไลน์ในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ควบคุมสอบอย่างเคร่งครัด
1. หากเกิดปัญหาในระหว่างการสอบ ข้าพเจ้าจะยอมรับผลดังกล่าวอย่างไม่มีข้อแม้
2. หากไม่ดำเนินการตามข้อที่ 1 และดำเนินการใดๆที่เป็นการรบกวนผู้เข้าสอบผู้อื่น จะถูกเชิญออกจากห้องสอบ และไม่อนุญาตทำการสอบต่อได้

_______________________________________________________________________________________________________________________________

กระบวนการการสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาเอก ในแต่ละภาคเรียน

กรณีนิสิตเข้าสอบครั้งแรก ลงทะเบียนหรือส่งเอกสาร บว.201(กรณีไม่สามารถลงทะเบียนได้) ภายในวันที่ 27 กันยายน 2564 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

กรณีสอบครั้งที่ 3 เป็นต้นไปยื่นเอกสารพัฒนาตนเอง 30 ชั่วโมง  ทาง E-mail : grad@g.swu.ac.th ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564

บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการตรวจสอบเอกสาร ► ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

___________________________________________________________________________________________________________________________

ประกาศผลสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาเอก

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (ทั้ง 4 หมวด)

ตรวจสอบผลการสอบ

--------------------------------------------------

ประกาศผลสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาเอก

ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (ทั้ง 4 หมวด)

ตรวจสอบผลการสอบ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผลสอบการสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาเอก

4 หมวด ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบผลการสอบที่นี่

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผลสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาเอก

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ผลการรวม 4 หมวด : ตรวจสอบผลสอบ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • ลงทะเบียนรหัสวิชา EPG600 ในช่วงลงทะเบียนเรียนหรือช่วงรักษาสภาพ
  • บัณฑิตวิทยาลัยประกาศชื่อผู้มีสิทธิสอบสมิทธิภาพทางภาษา
  • นิสิตลงทะเบียนในระบบ etraining เพื่อลงเวลาการสอบสมรรถนะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ตามระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละภาคการศึกษา ​​​​​http://train.swu.ac.th/swu/training/
  • บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เวลาสอบ และห้องสอบ ในเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย

แนวตัวอย่างข้อสอบ สมิทธิภาพทางภาษาระดับปริญญาเอก

 

ตัวอย่างหมวดการเขียน ประจำปีการศึกษา 2563

ตัวอย่างหมวดการเขียน [ Download ]

 

ตัวอย่างหมวดการพูด ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าทดสอบสมรรถนะ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
กับผู้สัมภาษณ์ จำนวน 2 คน (อาจารย์ชาวต่างประเทศ
และอาจารย์ผู้สอนคนไทยที่ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี)
 
กรรมการท่านที่ 1 : Research Topic
    แนะนำตัวแบบย่อ นำเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์โดยรวม และกรรมการจะถามเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ของนิสิต หากเป็นนิสิตที่ยังไม่ได้รับอนุมัติเค้าโครงปริญญานิพนธ์ อาจนำเสนอกรอบโครงร่างปริญญานิพนธ์ที่สนใจหรือตอนที่สมัครเข้าเรียน
 
กรรมการท่านที่ 2 : ตามหัวข้อที่ให้และต้องสอดคล้องกับ
ศาสตร์ที่นิสิตศึกษา
There are many problems in our society today. How would you, as a Ph.D. student, try to reduce these problem?    
​​​​​​

ตัวอย่างหมวดการฟัง ประจำปีการศึกษา 2563

การฟัง คือ ประเด็นน่าสนใจในปัจจุบัน อาทิ ด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การศึกษา กีฬา ฯลฯ

และบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ที่นิสิตจำเป็นต้องทราบ อาทิ การถามทาง การซื้อของ การสั่งอาหาร ฯลฯ

 

ตัวอย่างหมวดการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2563

ด้านทั่วไป คือ ด้านสิ่งแวดล้อม มลภาวะ การศึกษา ฯลฯ
ด้านวิทยาศาสตร์ คือ วิทยาศาสตร์ทั่วไป เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สุขภาพ ฯลฯ
ด้านศิลปะ คือ วัฒนธรรม และภาษา ฯลฯ