โปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษด้วยภาพยนตร์และคลิป

โปรแกรม English Mate

 

    VIDEO แนะนำการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม English Mate
    ชื่อโรงเรียน : บัณฑิตวิทยาลัย swu
    Username : รหัสประจำตัวนิสิต เช่น 61199112345 เป็นต้น

 

รายละเอียดการใช้โปรแกรม English Mate เพื่อเก็บชั่วโมงพัฒนาตนเอง Download Files
ดาวน์โหลดโปรแกรม English Mate DOWNLOAD
1. ขั้นตอนการเก็บชั่วโมงเพื่อพัฒนาตนเอง 30 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม
2. ลงทะเบียนยืมแผ่นภาพยนตร์ English Mate รายละเอียดเพิ่มเติม
3. ตารางจำนวนแผ่นภาพยนตร์ English Mate ที่นิสิตสามารถยืมได้ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

เว็บไซต์โปรแกรม English Mate