News

บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นายเกียรติศักดิ์ รักษาพล นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลผลวิจัยดีเด่น ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ

บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นายเกียรติศักดิ์ รักษาพล นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลผลวิจัยดีเด่น ในก...

บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นายเกียรติศักดิ์ รักษาพล นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลผลวิจัยดีเด่น กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภท Oral Presentation การควบคุมโรคเหี่ยวฟิวซาเรียมบนผลมะเขือเทศโดยยีสต์ปฏิปักษ์ที่แยกได้ตามธรรมชาติ ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40

Read more
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตว...

คณาจารย์ และ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

Read more
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Read more
สาระน่ารู้ ความเป็นมาของการบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพิธีธรรมและการประโคมย่ำยาม

สาระน่ารู้ ความเป็นมาของการบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพิธีธรรมและการประโคมย่ำยาม

สาระน่ารู้ ความเป็นมาของการบำเพ็ญพระราชกุศล สวดพิธีธรรมและการประโคมย่ำยาม

Read more