News

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ
ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)  
ประเภททุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา

รายละเอียด

ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอ

*ลงทะเบียนในระบบออนไลน์เท่านั้น

การขอรับหนังสือนาส่งสถาบันต้นสังกัด ในการขอรับทุนวิจัยพัฒนาบัณฑิตศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2563 ของสานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

รายละเอียด

 

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณพรรษกร 02-649-5000 ต่อ 15644

 

Share this Post: