ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิ

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

Ph.D.(Educational Research) 2529

University of North Texas U.S.A

รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกำแหง

ค.ด.(การศึกษานอกโรงเรียน) 2545

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ

กศ.ด.(การทดสอบและการวัดผลการศึกษา) 2546

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม

Ph.D(Psychology) 2536

Vanderbilt University, U.S.A.

รศ.พญ.วันเพ็ญ ธุรกิตต์วัณณการ

วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์ 2533

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

ผศ.ดร.ทศวร มณีศรีขำ

กศ.ด.(พัฒนศึกษาศาสตร์) 2545

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผศ.ดร.พาสนา จุลรัตน์

Ph.D.(Educational Psychology) 2544

University of Oklahoma, U.S.A.

ผศ.ดร.สุรชัย มีชาญ

กศ.ด.(การทดสอบและการวัดผลการศึกษา) 2539

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผศ.ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ

วท.ด.(การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) 2548

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผศ.ประทีป จินงี่

ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษา) 2532

กำลังศึกษา ศน.ด.(พุทธศาสน์ศึกษา)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

อ.ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง

ปร.ด.(จิตวิทยาให้คำปรึกษา) 2549

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อ.ดร.สกล วรเจริญศรี

กศ.ด.(จิตวิทยาการให้คำปรึกษา) 2551

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.ดร.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์

กศ.ด.(จิตวิทยาการให้คำปรึกษา) 2550

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.ดร.นิยะดา จิตต์จรัส

Ph.D (Educational Psychology) 2530

U. of Minnesota (Twin Cities), USA

อ.ดร.ภิญญาพันธ์ ร่วมชาติ

วท.ด.(การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) 2553

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.ดร.ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย

วท.ด.(การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) 2552

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม

ค.ด.(วิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา) 2549

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

วท.ด.(การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) 2553

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.ดร.จารุวรรณ สกุลคู

D.Psych (Clinical) 2552

University of Tasmania, Australia

อ.ดร.กมลวรรณ คารมปราชญ์

วท.ด.(การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) 2553

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.ดร.สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล

ศศ.ด.(จิตวิทยาพัฒนาการ) 2552

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ. ดร. นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

ศศ.ด.(ประชากรศาสตร์) 2552

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ. ดร.ยุทธนา ไชยจูกุล

D.P.A (รัฐประศาสนศาสตร์) 2540

University of La Verne USA

อ. ดร.พรรณี บุญประกอบ

กศ.ด.(การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) 2528

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ. ดร.นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

วท.ด.(การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) 2550

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ. ดร.อุทัยวรรณ สายพัฒนะ

กศ.ด.(การทดสอบและวัดผลการศึกษา) 2547

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ. ดร.อุไร จักษ์ตรีมงคล

กศ.ด.(การทดสอบและวัดผลการศึกษา) 2545

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ. ดร.นฤมล พระใหญ่

ปร.ด.(จิตวิทยาการให้คำปรึกษา) 2553

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อ. ดร.ครรชิต แสนอุบล

ศศ.ด.(จิตวิทยาการปรึกษา) 2554

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ. ดร.ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล

ค.ด.(วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา) 2550

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr. Kanu Priya Mohan

Ph.D.(Applied Behavioural Science Research) 2551

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์

วท.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) 2550

กำลังศึกษา วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.นันทวิทย์ เผ่ามหานาคะ

กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา) 2548

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.ธีระชน พลโยธา

ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา) 2545

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.ชญานุช ลักษณวิจารณ์

วท.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรม) 2542

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.สุพัทธ แสนแจ่มใส

วท.ม.(จิตวิทยาคลินิก) 2550

มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.วิธัญญา วัณโณ

ศศ.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) 2546

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.นวรินทร์ ตาก้อนทอง

กศ.ม.(การวิจัยและสถิติทางการศึกษา) 2549

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.มานิดา ชอบธรรม

กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา) 2538

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.ยุวารินทร์ ธนกัญญา

ค.ม.(วิจัยการศึกษา) 2546

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.สมกิจ กิจพูนวงศ์

กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา) 2539

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.ดร.อัจศรา  ประเสริฐสิน

ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา) 2555

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย